Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych:

VEKA AG – jako operator tych stron – bardzo poważnie podchodzi do zagadnienia ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i z obowiązującymi przepisami krajowymi.
Celem niniejszego oświadczenia o ochronie danych jest wyjaśnienie sposobu, zakresu i celów zbierania i wykorzystywania danych użytkowników strony internetowej VEKA AG . W razie pytań dotyczących ochrony danych prosimy skontaktować się z naszym Pełnomocnikiem ochrony danych drogą e-mailową:  datenschutz@veka.com  lub pocztową (adres poniżej).

Obowiązek informowania zgodnie z art. 13 RODO

Administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO:
VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
info@veka.com

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:

VEKA Polska Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 71
PL-96-100 Skierniewice
e-mail: rodo@veka.com

GEALAN Polska sp. z o.o.
ul. Rudzka 31, 95-030 Rzgów
Telefon: 42 225 21 50
e-mail: info@gealan.pl

Korzystanie ze strony internetowej:
Nasza oferta jednoznacznie nie jest skierowana do osób niepełnoletnich.
Wszystkie dane zbierane i przetwarzane w ramach naszej oferty internetowej są traktowane poufnie zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO i nie są przekazywane osobom trzecim.

Korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych
Korzystanie z naszej strony internetowej – z wyjątkiem sekcji przeznaczonej dla partnerów VEKA AG , która jest chroniona hasłem – jest zasadniczo możliwe bez konieczności podawania danych osobowych.
W takim przypadku zbieramy wyłącznie następujące informacje:
 • Państwa adres IP,
 • nazwę wywołanej strony internetowej lub pobranego pliku oraz czas wywołania/pobrania,
 • domeny, za których pośrednictwem trafili Państwo na naszą stronę internetową,
 • ilość przekazanych danych oraz
 • skuteczność wywołania/pobrania. 
Dane są wykorzystywane wyłącznie do zarządzania ofertą internetową i jej optymalizacji oraz do przetwarzania Państwa zapytań.

Adres IP może być uznany za dane osobowe, ponieważ w pewnych przypadkach istnieje możliwość, że informacje zebrane przez danego dostawcę usług internetowych mogą prowadzić do poznania tożsamości posiadacza dostępu do internetu.  Adres IP przetwarzamy wyłącznie w sytuacji ataku na naszą infrastrukturę internetową. W takim przypadku posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu adresu IP w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Taki uzasadniony interes wynika z konieczności przeciwdziałania atakowi na naszą infrastrukturę internetową, ustalenia źródła ataku, aby móc wszcząć postępowanie karne i cywile wobec osoby odpowiedzialnej za atak, oraz skutecznego zapobieżenia dalszym atakom.

Adres IP zostaje skasowany wtedy, gdy możemy wykluczyć, że z danego adresu IP nie zaatakowano naszej infrastruktury internetowej. Zwykle następuje to po siedmiu dniach. 
Oprócz tego ustalamy, z których domen trafiają do nas użytkownicy. Dane te analizujemy również w celu identyfikacji trendów i opracowania statystyk; potem ponownie usuwamy dane.
Ponadto ta strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie, a w niektórych sekcjach stosowane są również kontrolki ActiveX.
Ta strona internetowa zawiera również odsyłacze do innych stron internetowych. Prawny właściciel tej witryny nie odpowiada za zgodność innych stron internetowych z przepisami o ochronie danych, ani za ich treści. W razie pytań lub uwag na temat naszych zasad ochrony danych prosimy o kontakt e-mailowy:  datenschutz@veka.com .

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne.

Korzystanie z naszej strony internetowej z podawaniem danych osobowych
Jeżeli przekażą nam Państwo swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy lub e-mail) na naszej stronie internetowej dobrowolnie lub w ramach rejestracji w sekcji przeznaczonej dla partnerów VEKA AG , dane te nie będą dalej przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody lub pozwolenia prawnego. Podczas rejestracji w sekcji przeznaczonej dla partnerów VEKA AG zawierana jest między nami umowa w sprawie zapisania i utrzymania konkretnego profilu.

W takim przypadku przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 lit. b) RODO w celu wykonania zawartej między nami umowy lub zgodnie z art. 6 lit. a) RODO na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Dane są przetwarzane w celu wykonania usług umownych, realizacji płatności, dostarczenia określonych w umowie produktów i usług oraz przekazania Państwa danych adresowych firmie transportowej na potrzeby dostawy towarów, jak również w celu przesyłania ciekawych informacji na temat produktów i akcji. Państwa dane będą przekazywane w ramach naszego przedsiębiorstwa osobom uczestniczącym w procesie realizacji umowy lub podejmowania decyzji. Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim w innych celach, które nie wynikają z wymogów prawnych, jest dopuszczalne wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Odnośne decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Państwa dane przetwarzamy tylko tak długo, jak jest to konieczne w celu wykonania naszej umowy lub zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub ze względu na uzasadniony powód przetwarzania Państwa danych. Zasadniczo nie usuwamy samodzielnie danych osobowych podanych przez Państwa w sekcji przeznaczonej dla partnerów VEKA AG . Jednak w każdej chwili mogą Państwo zmienić poszczególne dane w swoim profilu. Dane osobowe, które są zapisane w ramach Państwa profilu, mogą zostać całkowicie usunięte na wniosek przesłany e-mailem (konieczne jest podanie nazwy użytkownika) na adres  datenschutz@veka.com , o ile panujące okoliczności nie wymagają dalszego przechowywania tych danych. Dokumentacja handlowa jest przechowywana zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania i następnie usuwana zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Korzystanie z usługodawców zewnętrznych
Współpracujemy z usługodawcami, którzy przetwarzają określone dane na nasze zlecenie. Zawsze odbywa się to zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych. W szczególności podpisujemy z naszymi usługodawcami umowy w sprawie przetwarzania danych w naszym imieniu, które spełniają wymagania określone w art. 28 RODO. Dane nie są przekazywane do państw trzecich uznawanych za niebezpieczne, ani do jednostek ponad- lub międzypaństwowych.

Państwa prawa:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

+          Prawo do informacji na temat przetwarzania Państwa danych
Przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas informacji na temat tego, czy VEKA AG przetwarza Państwa dane osobowe i, jeżeli tak, to które dane są przetwarzane. Mają Państwo prawo do informacji takich jak:
 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 • Dostarczymy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby wnioskującej o udzielenie informacji możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
+          Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mogą Państwo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

+          Prawo do usunięcia danych
Aby usunąć swoje dane osobowe, muszą Państwo złożyć pisemny wniosek o usunięcie danych; dodatkowo musi być zapewniona zgodność z ustawowymi prawami lub obowiązkami dotyczącymi przechowywania danych. Ponadto usuniemy Państwa dane osobowe, o ile nie będą one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub ich przechowywanie będzie zabronione z innych względów prawnych oraz o ile ich usunięcie będzie zgodne z ustawowymi okresami przechowywania danych.

+          Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający firmie VEKA AG sprawdzić prawidłowość tych danych. Jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, spełnimy Państwa żądanie. Dane nie zostaną usunięte również wtedy, gdy będą nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń lub gdy wniosą Państwo na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie VEKA AG są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

+          Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 RODO. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, VEKA AG nie będzie dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

+          Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony. W tym celu przetwarzanie musi odbywać się na podstawie zgody w myśl art. 6 lub 9 RODO lub na podstawie umowy, jak również musi odbywać się w sposób zautomatyzowany. Ponadto mają Państwo prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez VEKA AG bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

+          Prawo do wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość
W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody, wniesienie sprzeciwu lub zażądanie informacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wniosek o wycofanie zgody prosimy skierować na adres e-mail:  info@veka.com .

+          Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w swoim kraju zgodnie z art. 77 RODO.

Dalsze oświadczenia o ochronie danych, mające zastosowanie do usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty w ramach naszej strony internetowej:

User Centrix

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię wyrażania zgody na wykorzystanie plików cookie firmy Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium ( https://usercentrics.com/de/ ), która służy do uzyskiwania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika i dokumentowania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.
Po wejściu przez użytkownika na naszą witrynę internetową do firmy Usercentrics przekazane zostaną następujące dane osobowe:
 • Zgoda użytkownika lub wycofanie zgody
 • Adres IP użytkownika
 • Informacje o przeglądarce użytkownika
 • Informacje o urządzeniu końcowym użytkownika
 • Godzina wizyty użytkownika w witrynie internetowej
Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać użytkownikowi udzieloną zgodę lub jej wycofanie. Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do momentu, aż użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam plik cookie Usercentrics zostanie usunięty lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Nie ma to wpływu na obowiązkowe ustawowe zobowiązania dotyczące zatrzymywania danych.


Matomo

Opis usługi
Jest to usługa analityki internetowej typu open source.

Firma przetwarzająca
InnoCraft
150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej
Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.
privacy@matomo.org

Cele dot. danych
Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.
 • Analizy
 • Optymalizacja
Wykorzystywane technologie:
Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych.
 • Cookies
Zebrane dane
Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.
 • Anonimowy adres IP
 • Informacje o przeglądarce
 • Data i godzina wizyty
 • Informacje o urządzeniu
 • Pliki pobrane i kliknięte przez użytkownika
 • Lokalizacja geograficzna
 • Linki kliknięte do domeny zewnętrznej
 • Liczba odwiedzin
 • Tytuł strony
 • Referrer URL
 • Rozdzielczość ekranu
 • Czas pierwszej wizyty użytkowników
 • Czas poprzedniej wizyty użytkowników
 • Strefa czasowa
 • Dane o użytkowaniu aplikacji
 • Agent użytkownika
 • Identyfikator użytkownika
 • Adres URL strony
Podstawa prawna
Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.
 • Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a GDPR
Lokalizacja przetwarzania
Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.
 • Unia Europejska
Okres przechowywania informacji
Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.
 • Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.
Odbiorcy danych
Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.
 • InnoCraft
Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane
https://matomo.org/privacy-policy/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane
https://matomo.org/privacy-policy/

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach
https://matomo.org/privacy-policy/#optout

Informacje dotyczące przechowywania
Poniżej możesz zobaczyć najdłuższy potencjalny czas przechowywania informacji w urządzeniu, określony z wykorzystaniem dowolnej metody przechowywania.
 • Maksymalny okres przechowywania plików cookie: 1 rok, 1 miesiąc
 • Pliki cookie nie są przechowywane: nie
Przechowywane informacje
Ta usługa korzysta z różnych sposobów przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika, takich jak wymienione poniżej.
 • _pk_id
  Służy do przechowywania kilku szczegółów o użytkowniku, takich jak unikalny identyfikator odwiedzającego.
  Typ: cookie
  Okres: 1 rok, 1 miesiąc
 • _pk_ref
  Służy do przechowywania informacji o atrybucji, których strona odsyłająca początkowo była używana do odwiedzenia witryny
  Typ: cookie
  Okres: 6 miesiące/-y
 • _pk_ses
  Służy do przechowywania unikalnego identyfikatora sesji.
  Typ: cookie
  Okres: 30 minut
 • _pk_cvar
  Służy do przechowywania unikalnego identyfikatora sesji.
  Typ: cookie
  Okres: 30 minut
 • _pk_hsr
  Służy do przechowywania unikalnego identyfikatora sesji.
  Typ: cookie
  Okres: 30 minut
 • _pk_testcookie
  Służy to do sprawdzenia, czy przeglądarka odwiedzającego obsługuje cookies.
  Typ: cookie
  Okres: Sesja
Aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych
Okresowa aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych może być konieczna na przykład ze względu na wejście w życie nowych przepisów ustawowych lub urzędowych albo nowe oferty na naszej stronie internetowej. W takim przypadku przekażemy Państwu tutaj stosowną informację. Ogólnie zalecamy regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Fakt wprowadzenia zmian rozpoznają Państwo między innymi po aktualizacji stanu wskazanego na dole niniejszego dokumentu. 

Wydruk i zapisanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych
Mogą Państwo bezpośrednio wydrukować i zapisać niniejsze oświadczenie o ochronie danych, na przykład za pomocą funkcji wydruku i zapisania w swojej przeglądarce.
09.03.2023